Συναντήσεις εργασίας: Ποια είναι τα σημεία συμφωνίας;

Εφαρμόζοντας το πλαίσιο που τέθηκε στην προηγούμενη συνάντηση, επόμενα θέματα συζήτησης αποτελούν η εύρεση partnerships, stakeholders και επιστημονικών συνεργατών, ο προσδιορισμός της ταυτότητας επικοινωνίας και η εύρεση χρηματοδοτήσεων. Διαμορφώνεται, λοιπόν, μια πρώτη λίστα με φορείς, οι οποίοι είτε σχετίζονται με την πλατεία, είτε θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην επίλυση των προβλημάτων της και της ανάπλασης της. Όσον αφορά στους επιστημονικούς συνεργάτες, επιδιώκεται η διατομεακή συνεργασία και η συμβολή γνώσης από διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

Παράλληλα, ο ορισμός συγκεκριμένων ερωτήσεων σχετικά με το σκοπό και τις μεθόδους του συμμετοχικού σχεδιασμού βοηθά στο να τεθεί ένα πλαίσιο και να αποφευχθούν οι παρεκκλίσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών. Οι ερωτήσεις είναι οι ακόλουθες:

Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή στην πόλη μας; Τι και πώς κάνουμε στην πλατεία της Αθηναϊκής Αγοράς; Πώς αναπτύσσουμε μια διαδικασία συμμετοχικού σχεδιασμού για έργο ανάπλασης; Γιατί οι πολίτες δεν συμμετέχουν στη διαμόρφωση του δημοσίου χώρου; Τι ρόλο θα είχε μια αγορά τη σύγχρονη εποχή; Η συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για έργο ανάπλασης; Πώς οι πολίτες γίνονται οι πρωταγωνιστές της αστικής αλλαγής; Πώς αναγεννούν οι πολίτες το δημόσιο χώρο; Πώς μπορούν οι πολίτες να συμμετέχουν στην αστική αναγέννηση;

Για τον καλύτερο συντονισμό της ομάδας, πραγματοποιείται μια συζήτηση κατά την οποία διασαφηνίζεται η προσωπική συμβολή και τα όρια του κάθε μέλους της ομάδας. Πρόκειται, ουσιαστικά για μία ‘χαρτογράφηση’ προσωπικών ενδιαφερόντων και συναισθημάτων των μελών, η οποία βοηθά στον καταμερισμό των ρόλων και το ‘χτίσιμο’ της ομάδας. Η ομάδα καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις όπως: ‘σε τι συνεργάζομαι;’, ‘τι ρόλο θέλω να έχω;’, ‘σε τι δε δέχομαι να συνεργαστώ;’ και οι απαντήσεις οδηγούν σε συμφωνίες, αλλά και μελλοντικές ενέργειες για την επίλυση τυχόν προβληματισμών. Έπειτα από αυτή τη συζήτηση, η ομάδα συμφώνησε στους στόχους του εγχειρήματος ως εξής:

  1.  Αναγέννηση της πλατείας Βαρβακείου μέσα από πρότυπες διαδικασίες
  2.  Εκπαίδευση σε εργαλεία συμμετοχικού σχεδιασμού
  3. Δημιουργία αγοράς για όλους μας