Εργαστήριο: Πώς αξιολογούμε τα χαρακτηριστικά της πλατείας;

Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014, στον 7ο όροφο του artower επί της πλατείας Βαρβακείου, πραγματοποιείται το 1ο εργαστήριο πολιτών του πεδίο_αγορά που αποτελεί μέρος της σειράς εργαστηρίων που διοργανώνεται στα πλαίσια του συμμετοχικού σχεδιασμού της πλατείας Bαρβακείου. Συγκεκριμένα, τα εργαστήρια οργανώθηκαν στη βάση των τεσσάρων βημάτων που ακολουθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός:

  • Βήμα 1ο: καταγραφη και ανάλυση
  • Βήμα 2ο: αξιολόγηση
  • Βήμα 3ο: οραματισμός
  • Βήμα 4ο: πρόταση

Σκοπός της εν λόγω διάρθρωσης των εργαστηρίων ήταν η εφαρμογή μιας απλής και κατανοητής διαδικασίας που να εξασφαλίζει τη συμμετοχή των πολιτών στο μεγαλύτερο δυνατό μέρος της διαδικασίας. Το εργαστήριο αντιπροσωπεύει το 2ο από τη σειρά βημάτων, όπως περιγράφηκαν πιο πάνω, και έχει ως στόχο να χρησιμοποιηθεί η συλλογική γνώση των ανθρώπων που ζουν την πλατεία για την αξιολόγηση των δεδομένων της πλατείας.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο World Café (Καφέ του Κόσμου), μία μέθοδος η οποία δίνει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να εκφράζονται ελεύθερα, να συζητούν σε βάθος και να αναδεικνύουν κοινές ιδέες και προτάσεις. Μετά από ένα στάδιο οραματισμού σχετικά με την επιθυμητή εικόνα της πλατείας στο μέλλον, οι συμμετέχοντες καλούνται να καταγράψουν τα υπάρχοντα –θετικά και αρνητικά- στοιχεία της πλατείας στα οποία θα μπορούσε να βασιστεί μια επικείμενη ανάπλαση. Η συγκεκριμένη διαδικασία επιλέχθηκε, γιατί αφήνει αρκετό χώρο για ιδέες, προτάσεις και λύσεις, ώστε να παραχθούν ποικίλα, ακόμα και αντικρουόμενα αποτελέσματα.

Τα αποτελέσματα του παρόντος εργαστηρίου θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη ερωτηματολογίων, με σκοπό την εμπλοκή ακόμα περισσότερων πολιτών, αλλά και για το επόμενο εργαστήριο που θα αφορά στον οραματισμό της πλατείας. Τόσο η διαδικασία όσο και τα αποτελέσματα του 1ου εργαστηρίου παρουσιάζονται πιο αναλυτικά στην «Έκθεση Συγκομιδής Αποτελεσμάτων». Η βραδιά έκλεισε με εορταστική Soupagora και εποικοδομητική συζήτηση επί των θεμάτων της πλατείας.

 

* Η SoupAGORA οργανώθηκε από μέλη του δικτύου Slow Food στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας Terra Madre. Πραγματοποιήθηκε με αξιοποίηση προϊόντων της λαχαναγοράς που θα σπαταλούνταν, καθώς και με την υποστήριξη της Κοινωνικής Κουζίνας «ο Άλλος Άνθρωπος».

** Η φωτογραφική κάλυψη του εργαστηρίου πραγματοποιήθηκε από την ομάδα METAPolis.