Συναντήσεις εργασίας: Ποια είναι τα στάδια υλοποίησης του έργου;

Συναντήσεις εργασίας: Ποια είναι τα στάδια υλοποίησης του έργου;

Σε αυτή την πρώτη συνάντηση, η ομάδα εργασίας ορίζει την περιοχή παρέμβασης, μετά από μελέτη των δεδομένων και των αναγκών της ευρύτερης περιοχής που αφορούν στις χρήσεις γης, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, την ιστορία, τις εμπλεκόμενες κοινότητες και τα προβλεπόμενα σχέδια του δήμου. Τα ερωτήματα που τίθενται σχετικά με τον τρόπο που θα συνεχιστεί το εγχείρημα, ουσιαστικά προσδιορίζουν και τα βήματα εργασίας. Αυτά σχετίζονται με:

  •  την ανάγκη που εξυπηρετεί το εγχείρημα (NEED)
  •  τον τρόπο δημιουργίας ομάδων (CALL)
  •  τον τρόπο πρόσκλησης για συμμετοχή (INVITE)
  •  την εφαρμογή (DO)
  •  τα αποτελέσματα που προκύπτουν μετά την εφαρμογή (HARVEST)

Στο ίδιο πλαίσιο καθορίζονται τα στάδια εργασίας, τα οποία απαρτίζονται από:

  1.  Ενημέρωση του πυρήνα πάνω σε πολιτιστικά, τεχνικά και προβλεπόμενα σχέδια και εργαλεία συμμετοχικού σχεδιασμού
  2.  Συμμετοχικό οραματισμό και
  3.  Συμμετοχική μελέτη

Διερευνώντας τα στάδια εργασίας διαπιστώνεται πως η εφαρμογή και αξιολόγηση τους θα προκύψει μέσα από τα ίδια βήματα που περιγράφηκαν πιο πάνω, ούτως ώστε πριν την ολοκλήρωση του κάθε σταδίου να καταγράφεται η λογική που ακολουθήθηκε και η γνώση που αποκτήθηκε κατά τη διεκπεραίωση του.